THỜI HẠN GIẢI QUYẾT ĐƠN TỐ GIÁC TẠI CƠ QUAN ĐIỀU TRA?

Thời hạn giải quyết đơn tố giác tại cơ quan điều tra?

Theo quy định tại khoản 1 Điều 147 Bộ luật TTHS 2015 trong thời hạn 20 ngày kể từ ngày nhận được  tố giác, tin báo  về tội phạm, kiến nghị khởi tố thì Cơ quan điều tra, Cơ quan được giao nhiệm vụ  tiến hành một số hoạt động điều tra  phải kiểm tra, xác minh và ra một trong các quyết định:

– Quyết định khởi tố vụ án hình sự;

– Quyết định không khởi tố vụ án hình sự;

– Quyết định tạm đình chỉ việc giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố.

Theo quy định tại khoản 2 Điều 147 thì “Trường hợp vụ việc bị tố giác, tin báo về tội phạm hoặc kiến nghị khởi tố có nhiều tình tiết phức tạp hoặc phải kiểm tra, xác minh tại nhiều địa điểm thì thời hạn giải quyết tố giác, tin báo, kiến nghị khởi tố có thể kéo dài nhưng không quá 02 tháng. Trường hợp chưa thể kết thúc việc kiểm tra, xác minh trong thời hạn quy định tại khoản này thì Viện trưởng Viện kiểm sát cùng cấp hoặc Viện trưởng Viện kiểm sát có thẩm quyền có thể gia hạn một lần nhưng không quá 02 tháng.”

Như vậy thời gian giải quyết đơn tố giác tại cơ quan điều tra không quá 04 tháng tùy theo tình tiết phức tạp của vụ án.

Tổ chức tiếp nhận tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố:

Cá nhân, tổ chức có thể tố giác, tin báo về tội phạm, kiện nghị khởi tố qua dịch vụ bưu chính viễn thông, điện thoại hoặc phương tiện thông tin khác;  hoặc  cá nhân, tổ chức trực tiếp tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố tại cơ quan Công an. Khi nhận được tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố thì cơ quan tiếp nhận lập biên bản tiếp nhận và ghi vào sổ tiếp nhận.

Khi nào tạm đình chỉ giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố:

Theo quy định tại khoản 1 Điều 148 Bộ luật tố tụng hình sự 2015 thì: “Hết thời hạn quy định tại Điều 147 của Bộ luật này, cơ quan có thẩm quyền giải quyết quyết định tạm đình chỉ việc giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố khi thuộc một trong các trường hợp:

a) Đã trưng cầu giám định, yêu cầu định giá tài sản, yêu cầu nước ngoài tương trợ tư pháp nhưng chưa có kết quả;

b) Đã yêu cầu cơ quan, tổ chức, cá nhân cung cấp tài liệu, đồ vật quan trọng có ý nghĩa quyết định đối với việc khởi tố hoặc không khởi tố vụ án nhưng chưa có kết quả.”

Trong thời hạn 24 giờ kể từ khi ra quyết định tạm đình chỉ việc giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố, Cơ quan điều tra, cơ quan được giao nhiệm vụ tiến hành một số hoạt động điều tra phải gửi quyết định tạm đình chỉ kèm theo tài liệu liên quan đến Viện kiểm sát cùng cấp hoặc Viện kiểm sát có thẩm quyền để kiểm sát và gửi quyết định tạm đình chỉ đó cho cơ quan, tổ chức, cá nhân đã tố giác, báo tin về tội phạm, kiến nghị khởi tố.