[MẪU] PHỤ LỤC HỢP ĐỒNG THỬ VIỆC

XỬ LÍ DI SẢN THỪA KẾ TRONG TRƯỜNG HỢP DI CHÚC, BỊ THẤT LẠC, BỊ HƯ HỎNG.

PHỤ LỤC HỢP ĐỒNG THỬ VIỆC

Quy định chi tiết công việc làm thử

Số: […]/PLHĐTV-[…]

Căn cứ Hợp đồng thử việc số: […] ngày […]  tháng […] năm […] giữa Công ty […] và Ông/Bà […] (sau đây gọi tắt là “Hợp đồng thử việc”),

Phụ lục hợp đồng thử việc (sau đây được gọi tắt là “Phụ lục hợp đồng”) được ký kết vào ngày […] tháng […] năm […], tại […], bởi và giữa:

BÊN NHẬN THỬ VIỆC (sau đây gọi tắt là “Bên A”): […];
MSDN/MST : […];
Địa chỉ : […];
Điện thoại : […]; Fax: […];
Đại diện : […];
Chức vụ : […];
Email : […];
Tài khoản ngân hàng : […] – Chi nhánh […];
Website : […];
BÊN THỬ VIỆC (sau đây gọi tắt là “Bên B”):
Họ và tên : […]; Giới tính: […];
Sinh ngày : […];
Số CMND/CCCD : […] – Ngày cấp: […] – Nơi cấp: […];
Địa chỉ : […];
Điện thoại : […];
Email : […];
Tài khoản ngân hàng : […] – Chi nhánh […].

Trên tinh thần bình đẳng, thiện chí và cùng có lợi, hai bên đã thỏa thuận, thống nhất ký kết Phụ lục hợp đồng này để quy định chi tiết công việc được thỏa thuận trong Hợp đồng thử việc số […] ngày […]  tháng […] năm […] đã ký giữa hai bên như sau:

 Điều 1 Quy định chi tiết công việc làm thử tại […] Hợp đồng thử việc
  1.1 Công việc: […].
  1.2 Phạm vi công việc:
  […].
  1.3 Nghĩa vụ của Bên B:
  […].
  Điều 2 Hiệu lực thực hiện
  2.1Phụ lục hợp đồng này có hiệu lực kể từ ngày […].
  2.2Phụ lục hợp đồng này là một bộ phận không thể tách rời của Hợp đồng thử việc số […] ngày […] tháng […] năm […]. Điều khoản của Hợp đồng thử việc được quy định chi tiết theo Phụ lục hợp đồng dẫn đến cách hiểu khác Hợp đồng thử việc thì áp dụng theo Hợp đồng thử việc.
  2.3 Các nội dung khác không được quy định tại Phụ lục hợp đồng này thì áp dụng theo Hợp đồng thử việc.
  2.4Phụ lục hợp đồng này được làm thành […] bản có giá trị như nhau, Bên A giữ […] bản, Bên B giữ […] bản để thực hiện và bổ túc hồ sơ khi cần thiết./.
ĐẠI DIỆN VÀ NHÂN DANH BÊN NHẬN THỬ VIỆC (Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)         BÊN THỬ VIỆC
(Ký và ghi rõ họ tên)