[MẪU] ĐƠN TRÌNH BÁO

Về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập-Tự do-Hạnh phúc

…, ngày …..tháng……..năm 20…

ĐƠN TRÌNH BÁO

(Về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của …………………..)

Kính gửi: CÔNG AN QUẬN/HUYỆN …, TỈNH/THÀNH PHỐ …

Họ và tên tôi: ………… ………….… Sinh ngày:……… ……..

Chứng minh nhân dân số…………………………………………………………………….

Ngày cấp: …./…../20…….Nơi cấp: Công an tỉnh………….………………………………

Hộ khẩu thường trú:[1]…………

Chỗ ở hiện tại[2]:………

Tôi làm đơn này trình báo tới Quý cơ quan và đề nghị tiến hành, khởi tố điều tra đối với hành vi của:

Anh[3]: …………………………………Sinh ngày:……………

Chứng minh nhân dân số: ……………………………………………………

Ngày cấp:………………………………………Nơi cấp: ………………………….

Hộ khẩu thường trú: ……………………………………………………

Chỗ ở hiện tại: ………………………………………………………………

Vì anh đã …………với tôi ……………………………………………. Sự việc cụ thể như sau:

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………..…………

Từ những sự việc trên, có thể khẳng định anh …… đã dùng thủ đoạn gian dối khi tạo cho tôi sự tin tưởng nhằm mục đích chiếm đoạt tiền của tôi.

Qua thủ đoạn và hành vi như trên, anh ……… đã chiếm đoạt số tiền là ………… triệu đồng của tôi.

Tôi cho rằng hành vi của anh ………………. có dấu hiệu phạm tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản theo quy định của Điều 174: “Người nào bằng thủ đoạn gian dối chiếm đoạt tài sản của người khác trị giá từ 2.000.000 đồng đến dưới 50.000.000 đồng hoặc dưới 2.000.000 đồng nhưng thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm hoặc phạt tù từ 06 tháng đến 03 năm:…”

Để bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của mình, nay tôi viết đơn này trình báo anh: …

Kính đề nghị Quí cơ quan giải quyết cho những yêu cầu sau đây:

– Xác minh và khởi tố vụ án hình sự để điều tra, đưa ra truy tố, xét xử anh …….. về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

– Buộc anh …….. phải trả lại toàn bộ số tiền đã chiếm đoạt cho tôi.

Tôi cam kết toàn bộ nội dung đã trình bày trên là hoàn toàn đúng sự thật và chịu trách nhiệm trước pháp luật về những điều trình bày trên.

Kính mong được xem xét và giải quyết.

Xin chân thành cảm ơn./.

Người trình báo

(ký và ghi rõ họ tên)


[1] Ghi theo địa chỉ trong sổ hộ khẩu

[2] Ghi theo địa chỉ hiện tại đang ở

[3] Điền tên của người muốn trình báo